Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

3η Διευκρίνιση για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ (Διακήρυξη 04/2014)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/9/2014

Δημοσιεύεται 3η διευκρίνιση για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του έργου : «Eυαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ». Παρακαλούμε, ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια του Φορέα Διαχείρισης»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/9/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τις τιμές του παρατηρητή τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Φλώρινας, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια του Φορέα Διαχείρισης», στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο «Διαχείριση, προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών» στο Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη» (Άξονας Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ») που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ07580296). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/9/2014

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων στο πλαίσιο του έργου: «Eυαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ», με δικαιούχο τη Δ/νση Οργάνωσης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Διαγωνισμού του Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/9/2014

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, ανακοινώνει ως νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών από το συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τον Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες: «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας» - «Παρακολούθηση ερπετοπανίδας» - «Παρακολούθηση χερσαίων τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας» - «Παρακολούθηση των παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, της θαλάσσιας ιχθυοπανίδας και του ενδημικού είδους Phoxinellus spp.», των υποέργων 4, 5, 6 & 2 αντίστοιχα της πράξης [172904] «Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013»,την 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10πμ. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών δεν μετατίθεται. Κατά τα λοιπά ισχύει το υπ’αρίθμ. ΕΞ/ΜΑΡ/593/24.06.2014 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (σχετική ανακοίνωση της 10/7/2014).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. 593/24.06.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/8/2014

Στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης δημοσιεύονται διευκρινίσεις της υπ’ αρ. πρωτ. 593/24.06.2014 Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα.