Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/2/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου προκηρύσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου αυτόματων και αυτόνομων τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης ποιότητας υδάτων του Δέλτα του ποταμού Έβρου και προμήθεια αναλωσίμων. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 30/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 : 00 μ.μ. Χρόνος διενέργειας: 03/04/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 : 00 πμ. Τόπος διενέργειας: Ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : Εξειδικευμένες υποθαλάσσιες μετρήσεις για τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος για τη σύνθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΣΜΠΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/2/2015

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να επιλέξει Ανάδοχο για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο : “Εξειδικευμένες υποθαλάσσιες μετρήσεις για τη διερεύνηση του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος για τη σύνθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΣΜΠΕ”, στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων», MIS 375406. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/03/2015 και ώρα 12:00. Στα Σχετικά Αρχεία της ανακοίνωσης, έχουν αναρτηθεί η Περίληψη και το Τεύχος Προκήρυξης του διαγωνισμού.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΗΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/2/2015

Με την περίπτωση ιθ΄ της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», στοιχείο ιστ’, καταργήθηκε, από 1.1.15, η υποχρέωση υποβολής μηχανοσήμων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Η ανωτέρω κατάργηση είναι άμεση, ελλείψει μεταβατικής διάταξης στον εν λόγω νόμο για την εφαρμογή αυτής, και συνεπώς καταλαμβάνει και τις δημοπρασίες που διεξάγονται από 1.1.15 και μετά, έστω και αν η διακήρυξή τους δημοσιεύθηκε προ της ημερομηνίας αυτής. Κατά συνέπεια οι διαγωνιζόμενοι δεν υποχρεούνται να καταθέσουν μηχανόσημα με την προσφορά τους στους ανωτέρω διαγωνισμούς. Επομένως θα πρέπει : Στα τεύχη διακήρυξης τύπου Α να απαλείφεται από το τεύχος της αναλυτικής διακήρυξης η παράγραφος 24.1.5 και να διαγράφεται η φράση «……και παρακρατούνται τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 5 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής» από την παράγραφο ε) του άρθρου 4.1 Στα τεύχη διακήρυξης τύπου Β να απαλείφεται από το τεύχος της αναλυτικής διακήρυξης η παράγραφος 24.1.6 και να διαγράφεται η φράση «……και παρακρατεί τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής» από την παράγραφο στ) του άρθρου 4.1 Να μπαίνει στο άρθρο 7 της εφαρμοστέας νομοθεσίας ο Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α/2014)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/2/2015

Δημοσιεύονται 2 διακηρύξεις ανοικτών διαγωνισμών για την προμήθεια συστημάτων αέριας και υγρής χρωματογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ - ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/2/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης