Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/4/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου της υπηρεσίας : Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος, παραγωγή 20λεπτου DVD και αναπαραγωγή 1000DVD - Αγορά τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην προκήρυξη, η οποία βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια Υλικών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/4/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υλικών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην προκήρυξη, η οποία βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια Υλικών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/4/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε), προκηρύσσει Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια Υλικών για την υποστήριξη της λειτουργίας του. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΕΛ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/4/2015

Η Υπηρεσία μας στην προσπάθεια να βοηθήσει τους δικαιούχους που προτίθενται να δημοπρατήσουν Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το Σύστημα “Μελέτη – Κατασκευή”, έχει συντάξει και στη συνέχεια επικαιροποιήσει «τυποποιημένα» Τεύχη Δημοπράτησης, λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχων προτύπων. Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι τα επικαιροποιημένα αυτά τεύχη θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ (www.epperaa.gr) (βλέπε ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης), κατά το χρονικό διάστημα από 01/04/2015 έως 30/04/2015, προκειμένου μέσω της δημοσιότητας αυτής να υπάρξει δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους επ’ αυτών. Παρακαλούμε οι απόψεις σας να σταλούν στο email: e.keramida@mou.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/3/2015

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 96.486,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περίληψη της προκήρυξης, η οποία βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.