Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/10/2015

Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανάδειξης αρχαίου αγωγού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του υποέργου 5 "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες", του έργου : "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ". Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 6/10/2015. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 5/10/2015. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Τεύχος Προκήρυξης το οποίο βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Δημοσιεύθηκε η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/9/2015

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκριθείσα από τον Υπουργό Οκονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Φωτάκη, η Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/8/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας ανακοινώνει τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 1 της πράξης με κωδικό MIS 311544. Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Εργαλείο για την υποβοήθηση στην επίβλεψη μελετών τεχνικών έργων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/7/2015

Στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα της ΜΟΔ Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απμακρυσμένες Περιοχές εκπόνησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2015

Προκηρύσσεται διαγωνιμός για την ανάθεση του έργου : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/09/2015 και ώρα 17:00