Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/1/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 5/2/2015. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/1/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ». O ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 02/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη συνημμένη Περίληψη της Προκήρυξης, η οποία βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/1/2015

Δημοσιεύεται έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, που αφορά στην αναστολή των δράσεων δημοσιότητας για έργα του ΕΣΠΑ, εν όψει των επικείμενων εθνικών εκλογών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του Προγράμματος «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών των χειμάρρων και καναλιών που εκβάλλουν στη λίμνη Βιστωνίδα» συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (5.840,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Εγκρίθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/12/2014

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ανακοινώνει ότι υπεγράφησαν από τους αρμόδιους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Οι δύο Επίτροποι ενέκριναν το σύνολο των Προγραμμάτων που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).