Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/4/2014

Επαναδημοσιεύεται η πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, για εγγραφή και συμμετοχή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες, της ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ. Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31.12.2015. Το κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν το δείγμα υπεύθυνης δήλωσης που επισυνάπτεται και όχι αυτό που βρίσκεται στο αρχείο της πρόσκλησης.

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο : «Έρευνα και προτάσεις για την προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της Ιχθυοπανίδας των λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicu)»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/4/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, που εδρεύει στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας στο Πόρτο Λάγος, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο: «Έρευνα και προτάσεις για την προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της Ιχθυοπανίδας των λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)» Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/4/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30/4/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας στο Πόρτο Λάγος. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη συνημμένη περίληψη της προκήρυξης.

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο : «Έρευνα και προτάσεις για την προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της Ιχθυοπανίδας των λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicu)»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/4/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, που εδρεύει στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας στο Πόρτο Λάγος, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο: «Έρευνα και προτάσεις για την προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της Ιχθυοπανίδας των λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» στο πλαίσιο του Υποέργου 10, της ενταγμένης πράξης στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». Οι υπηρεσίες αφορούν την προστατευόμενη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/5/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16/5/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας στο Πόρτο Λάγος. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη συνημμένη ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ΝΕΑ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 167/26.02.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Φ.Δ. ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/4/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού ανακοινώνει, ως νέα ώρα αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών από το συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τον Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε.» του Υποέργου 2 και Παρακολούθηση των ειδών πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε.» του Υποέργου 4, της Πράξης [296766] «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, την 12:00 μ.μ της ίδιας ημερομηνίας, 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του υπ. αριθ. 167/26-02-2014 τεύχους Προκήρυξης.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 ΚΑΙ 79/409

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/4/2014

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για το έργο: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 ΚΑΙ 79/409» Υποέργα 2, 3, 4 και 5 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» με κωδ. ΟΠΣ 305630, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών: 23/05/2014. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα συνημμένα αρχεία.