Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/3/2015

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 96.486,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περίληψη της προκήρυξης, η οποία βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕ ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/3/2015

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕ ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/3/2015

Το υπουργείο Οικονομικών προκηρύσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων για την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/3/2015

Το Υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων και διάφορων χημικών προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της διακήρυξης.

Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/2/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για το έργο: Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος με τα παρακάτω επιμέρους, διακριτά, Τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1. Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. ΤΜΗΜΑ 2. Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος (ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΕ) ΤΜΗΜΑ 3. Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών της Οδηγίας 79/409/ΕΕ Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/3/2015 και ώρα 17.00μμ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.