Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/7/2014

"Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για το έργο με τα παρακάτω διακριτά επιμέρους Τμήματα: Τμήμα 1: Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας Τμήμα 2: Παρακολούθηση ερπετοπανίδας Τμήμα 3: Παρακολούθηση χερσαίων τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας Τμήμα 4: Παρακολούθηση των παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, της θαλάσσιας ιχθυοπανίδας και του ενδημικού είδους Phoxinellus spp. Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ορνιθοπανίδας, ερπετοπανίδας, χερσαίων τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων, της θαλάσσιας ιχθυοπανίδας και του ενδημικού είδους Phoxinellus spp. Οι ως άνω υπηρεσίες παρακολούθησης αφορούν στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης GR 3000003 «Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα», καθώς και την Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR 3000016 «Υγρότοπος Σχινιά» που περιλαμβάνονται στο δίκτυο NATURA 2000 καθώς και στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από το έργο θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη της 3ης Εθνικής Αναφοράς/Έκθεσης Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και της εθνικής έκθεσης για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 01/09/2014 και ώρα 10:00." Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/7/2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τις τιμές του παρατηρητή τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Φλώρινας, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και βαρκών», στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο «Διαχείριση, προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών» στο Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη» (Άξονας Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ»), που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 28/7/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2014»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/6/2014

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2014» στοχεύει στο να αναδείξει τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες. Για να συμμετάσχετε πρέπει να μπείτε στη σχετική εφαρμογή στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook (σύνδεσμος:http://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573) ή από το banner στη δεξιά στήλη του www.espa.gr και να ανεβάσετε φωτογραφίες ενός έργου που απεικονίζουν σε κάποιο σημείο την ταμπέλα, πινακίδα ή την αφίσα με την ευρωπαϊκή σημαία. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την ανάπτυξη και την απασχόληση την περίοδο 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/5/2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα, στην οποία περιγράφεται η στρατηγική για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στις περιφέρειες και τις πόλεις της χώρας για την περίοδο 2014-2020.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/5/2014

Ο Δήμος Διδυμοτείχου διακηρύσσει την με ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περιλήψη της Διακήρυξης που δημοσιεύεται στα Σχετικά Αρχεία της ανακοίνωσης.