Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

Εργαλείο για την υποβοήθηση στην επίβλεψη μελετών τεχνικών έργων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/7/2015

Στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα της ΜΟΔ Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απμακρυσμένες Περιοχές εκπόνησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2015

Προκηρύσσεται διαγωνιμός για την ανάθεση του έργου : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/09/2015 και ώρα 17:00

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΙΣΒΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.), προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου : Καταγραφή και εξάπλωση εισβολικών ειδών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Τεύχος Προκήρυξης το οποίο βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/6/2015

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την πράξη με τίτλο: «Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου». Η Περίληψη και τα Τεύχη Δημοπράτησης (Μελέτη, Διακήρυξη) είναι αναρτημένα στο site του Δήμου Χαϊδαρίου (www.haidari.gr), στα εξής πεδία: α) Κεντρική σελίδα (Ανακοινώσεις), β) Εφημερίδα της Υπηρεσίας, γ) Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. Την περίληψη της προκήρυξης μπορείτε να την βρείτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια Υλικών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε (τμήματος 6)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/6/2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Φορέα Διαχείρισης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Προκήρυξη που βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.