Ε.Π. ΠΕΡΑΑ
2007 - 2013


Το Ε. Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων και στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.

[ συνέχεια... ]Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. 593/24.06.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/8/2014

Στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης δημοσιεύονται διευκρινίσεις της υπ’ αρ. πρωτ. 593/24.06.2014 Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα.

Κατάργηση ανώτατων και κατώτατων ορίων σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/8/2014

Σας ενημερώνουμε ότι από 04/08/2014, βάσει του άρθρου 59 του Ν. 4278 (ΦΕΚ 157/Α’/04-08-2014), καταργούνται τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη. Η κατάργηση των κατώτατων ορίων εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι 04/08/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου). Διευκρινίζεται ότι : Για τις περιπτώσεις των εκκρεμών διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών (ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση), στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι 04/08/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278 (ΦΕΚ 157/Α’/04-08-2014) ως προς την κατάργηση των κατώτατων ορίων, χωρίς να απαιτείται επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Για τις περιπτώσεις που η Υπηρεσία μας έχει δώσει προέγκριση δημοπράτησης και δεν έχει γίνει η δημοσίευση των προκηρύξεων, θα πρέπει να γίνει προσαρμογή της διακήρυξης βάσει του άρθρου 59 του Ν. 4278 και να μας αποσταλεί για ενημέρωση.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΜΠΕ ΤΟΥ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/8/2014

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως συναρμόδια αρχή σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Kοινή Υπουργική Απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (ΦΕΚ 1225/Β/2006): α) Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια, όσο και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών της Χώρας διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ (Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73 Αθήνα), μέχρι τις 8/9/2014. Το σχέδιο της ΣΜΠΕ βρίσκεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6/8/2014

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Χίου στη θέση Ρεπάνα Καμποχώρων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/8/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/8/2014

Ο Δήμος Αριστοτέλη προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 1.750.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.