Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στόχος της εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησης είναι "να βελτιστοποιήσει την κατανομή των δημοσιονομικών πόρων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να βελτιώσει την ποιότητα προγραμματισμού".

  • Για τον στόχο της Σύγκλισης προβλέπεται η σύνταξη μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
  • Για τον στόχο της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης, η εκ των προτέρων αξιολόγηση  αποτελεί τμήμα της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εφόσον η σχετική παρέμβαση αποτελεί άξονα ή άξονες σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων εκπονείται από ανεξάρτητο αξιολογητή και αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας παρέχονται εκτιμήσεις και συστάσεις από το Σύμβουλο στις αρμόδιες αρχές, σχετικά με το περιεχόμενο των Προγραμμάτων.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» καταρτίστηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του (τότε) Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το πλαίσιο που προσδιορίζουν τόσο το σχετικό Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και ο Γενικός Κανονισμός των Διαρθρωτικών Ταμείων. Το νέο πλαίσιο και οι νέες προδιαγραφές δίνουν έμφαση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, η οποία καλείται να έχει ουσιαστική συμβολή στον κατάλληλο και επιτυχή σχεδιασμό του Προγράμματος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/06/2011