Χρηματοδότηση Προγράμματος 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 Το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.117.647.060 €. 
Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται στο πόσον  των  1.800.000.000 €  και η εθνική συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 317.647.060 €.  

 Χρηματοδοτικοί Πίνακες Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012