Πληροφορίες για Δικαιούχους 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων με τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων.

Χρήσιμα έγγραφα.


*******************************************************************************************************
ΝΟΜΟΙ

 

Νόμος 4146/2013

(Περιλαμβάνει τροποποιήσεις των διατάξεων του νόμου 3669/2008 και ειδικότερα την κατάργηση του συνδυασμού του συστήματος προσφοράς μελέτης και κατασκευής με τα υπό στοιχεία α’, β’ και γ’ συστήματα προσφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου).

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 

(Εγκύκλιος του ΥΠΟΜΕΔΙ σχετικά με την «Αναπροσαρμογή και  συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών».)

 

Εγκύκλιος του ΥΠΟΜΕΔΙ σχετικά με τη Δημοσίευση του Νόμου 4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 120)

Εγκύκλιος του ΥΠΟΜΕΔΙ σχετικά με τον  «Καθορισμό των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για δημοπράτησή τους με το σύστημα προσφοράς μελέτη-κατασκευή».

 

Εγκύκλιος του ΥΠΟΜΕΔΙ σχετικά με τη «Δημοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα"»

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός για τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα οποία εφαρμόζονται από 01/01/2014.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/01/2014