Κατάλογος Δικαιούχων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006, παρουσιάζονται:

  • ο κατάλογος των δικαιούχων των έργων/πράξεων που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, 
  • οι τίτλοι των έργων/πράξεων, 
  • το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΠΡΑΞΕΩΝ

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2014