Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η Πρόσκληση αφορά το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Εξοικονομώ κατ' Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 21/7/2015 - 10/9/2015

Έργα ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

Χρηματοδότηση δράσεων ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/6/2015 - 30/6/2015

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες

Επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 31/10/2014 - 31/12/2015

Τεχνική Βοήθεια έργων ΕΤΠΑ και των 5 Περιφερεειών Μεταβατικής Στήριξης

Τεχνική Βοήθεια έργων ΕΤΠΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 3/10/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος

Υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος, που αποσκοπούν στη δραστική μείωση των παθογόνων της ιλύος (υγειονοποίηση) ή/και στη δραστική αύξηση της περιεκτικότητας στερεών, ώστε να καταστεί ασφαλέστερη και με μεγαλύτερες επιλογές η μετέπειτα διάθεση και εν γένει αξιοποίησή της.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 6/4/2012 - 31/10/2012

Μελέτες για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος - 1η Τροποποίηση

Ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών 79/409 και 92/43 ΕΚ για τα απειλούμενα είδη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 4/4/2011 - 31/10/2012

Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής

Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. Μελέτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, πληροφόρηση και δημοσιότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/4/2011 - 31/12/2015

Πράσινη Γειτονιά

Πιλοτικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιβαρυμένες οικιστικές περιοχές, που θα αποτελέσουν πρότυπα – επιδεικτικά έργα για μελλοντικές εφαρμογές.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 27/12/2010 - 31/12/2011

Υποστήριξη της εφαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού - Ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας

Δράσεις σχεδιασμού, εξειδίκευσης, προγραμματισμού και παρακολούθησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Ενέργειες και μελέτες για την προώθηση στόχων περιβαλλοντικής προστασίας και χωρικής συνοχής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 11/10/2010 - 31/10/2011

Αποτελέσματα 1 - 9 από 9 από 1