Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη της εφαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού - Ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας

Δράσεις σχεδιασμού, εξειδίκευσης, προγραμματισμού και παρακολούθησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Ενέργειες και μελέτες για την προώθηση στόχων περιβαλλοντικής προστασίας και χωρικής συνοχής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΥΠΕΚΑ Δ/νση Χωροταξίας
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ)
 • Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη κατανέμεται ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας ως εξής:

 • Ε.Π.Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΠ 10: Θεσμοί & μέσα άσκησης αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής): 3.389.264 €
 • Π.Ε.Π.Αττικής (ΑΠ 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής): 739.200 €
 • Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής): 366.648 €
 • Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής): 752.828 €
 • Π.Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΑΠ 5: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής): 490.342 €
 • Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής): 261.718 €

ΣΥΝΟΛΟ: 6.000.000 €

Περίοδος υποβολής

από 11/10/2010 έως 31/10/2011

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Φαξ
210 6926762

Ψυχάρη Παρασκευή

213 2142229
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/7/2011