Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτες για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος - 1η Τροποποίηση

Ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών 79/409 και 92/43 ΕΚ για τα απειλούμενα είδη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

ΥΠΕΚΑ - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Μελέτες για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση ειδών και τύπων οικοτόπων
 • Μελέτες για την εποπτεία της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων
 • Μελέτες για την ολοκλήρωση του 5ικτύου Natura 2000
 • Μελέτες για τον προσδιορισμό και τη λήψη μέτρων προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης – θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Προϋπολογισμός

€ 29.000.000

Αναλυτικά:

 • ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΠ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»): 16.472.000 ευρώ
 • ΠΕΠ Αττικής (ΑΠ 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής): 6.032.000 ευρώ
 • ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας): 928.000 ευρώ
 • ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας): 4.408.000 ευρώ
 • ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου (ΑΠ 5: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας): 899.000 ευρώ
 • ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου): 261.000 ευρώ

Περίοδος υποβολής

από 4/4/2011 έως 31/10/2012

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437

Ανθή Ζεμπερλίγκου

213 2142245
  

Τάνια Βουρδουμπά

213 2142212
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/11/2011