Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έργα ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

Χρηματοδότηση δράσεων ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης και ειδικότερα η εγκατάσταση / επέκταση συστημάτων ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης. Ενδεικτικά τα έργα μπορούν να περιλαμβάνουν: Προσδιορισμό ατιμολόγητου νερού του δικτύου ύδρευσης. Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού μετρητικού συστήματος της τροφοδοσίας του δικτύου. Αξιολόγηση της ακρίβειας μέτρησης -υποεγγραφής υφιστάμενων υδρομέτρων. Μείωση ατιμολόγητου νερού: Προσδιορισμός του συνολικού ποσοστού φυσικών απωλειών που αντιστοιχούν σε εμφανείς αφανείς διαρροές του δικτύου διανομής καθώς και στις διαρροές των εσωτερικών εγκαταστάσεων των καταναλωτών.  Μείωση των απωλειών νερού λόγω διαρροών η οποία θα επιτευχθεί με τις ακόλουθες δράσεις: Διαχείριση πίεσης δικτύου, Προμήθεια και εγκατάσταση διατάξεων μέτρησης παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

100% (Ταμείο Συνοχής)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

όλοι οι Δήμοι της χώρας

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Περιφέρειες

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενικές Γραμματείες Περιφερειών
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
  • Εταιρείες - Οργανισμοί που έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης στον τομέα της ύδρευσης

Όροι και προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν πράξεις, οι οποίες να βρίσκονται σε φάση ...

Τι χρηματοδοτείται

Εγκατάσταση/ επέκταση συστημάτων ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης

Προϋπολογισμός

€ 1.300.000

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης. Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων που θα ενταχθούν θα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες από ελλείμματα χρηματοδότησης λόγω παραγωγής εσόδων.

Περίοδος υποβολής

από 19/6/2015 έως 30/6/2015

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437

Χαράλαμπος Συρόπουλος

213 2142294
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/6/2015