Επιτροπές Παρακολούθησης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007, από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συστήνεται για το σκοπό αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε με υπουργική απόφαση η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την περίοδο 2007 - 2013.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή,σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3614/2007, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

 1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού. 
 2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος,
 3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για τον άξονα προτεραιότητας και τη συμβολή στους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους.
 4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου
 5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή,
 6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγχου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τμήματός της,
 7. Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχείρισής του,
 8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων
 9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων.
 10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σχετικά με:
  (α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην εφαρμογή του,
  (β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποιούνται και
  (γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
  Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης παραδείγματα τέτοιων μέτρων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος   για την άσκηση των καθηκόντων της:

 • Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του Ε.Π. και δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή, καθώς και την υλοποίηση των πράξεων.
 • Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση του Άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενεργούμενες προσκλήσεις
 • Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια στρατηγική της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται το υλικό από τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης καθώς και τα σχετικά αρχεία ανά συνεδρίαση.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012