ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
 

Εδώ μπορείτε να δείτε το έγγραφο της ΕΥΘΥ σχετικά με τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις.

Το έγγραφο συνοδεύεται από τα εξής συνημμένα:

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής (COCOF 09/003/00-EL)

3η έκδοση Οδηγού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/03/2016