Άξονας Προτεραιότητας 10 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10:

«Θεσμοί & μέσα άσκησης αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής»

Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)

Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 10 είναι η βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας του ΥΠΕΚΑ στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής.

Ειδικοί Στόχοι
 Αποτελεσματική εφαρμογή θεσμού Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης τόσο γενικά όσο και ειδικότερα σε σχέση με την παρακολούθηση των συνεπειών σε στρατηγικό επίπεδο των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και των αντίστοιχων Ε.Π που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
 Ενίσχυση ελεγκτικών λειτουργιών της περιβαλλοντικής διοίκησης
 Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για βελτίωση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης στη ορθή στάθμιση των παραμέτρων και αποτελεσματική λήψη έγκαιρων αποφάσεων στους κύριους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής με προτεραιότητα στη Παραγωγή και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Κανονισμός 2150/2002)
 Πληροφόρηση του κοινού σε θέματα περιβαλλοντικών δεικτών και μετρήσεων
 Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και ειδικών ομάδων – στόχων (π.χ μαθητών κλπ) σε θέματα περιβάλλοντος, χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης
 Υιοθέτηση προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας (π.χ προσβάσιμες ιστοσελίδες, έντυπα σε γραφή Braille ή με μεγάλους χαρακτήρες κλπ) στα θέματα πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες
 Βελτίωση ποιότητας δημόσιας διαβούλευσης στα θέματα των δημόσιων πολιτικών για το περιβάλλον

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων

1. Συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ – Inspectorate)
2. Συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και ως φορέα αρμόδιου για την παρακολούθηση του συστήματος εμπορίας των ρύπων του θερμοκηπίου
3. Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στην εφαρμογή του θεσμού της Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και παρακολούθησης δεικτών εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής
4. Υποστήριξη της οργάνωσης, της λειτουργίας και του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ
5. Υποστήριξη της οργάνωσης και της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
6. Ενίσχυση της οργάνωσης και της λειτουργίας των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών
7. Ενίσχυση της οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Κηφισού και Ελαιώνα για την εκτέλεση έργων προστασίας και ανάδειξης των περιοχών αρμοδιότητάς τους
8. Ενίσχυση ψηφιακής υποδομής του ΥΠΕΚΑ σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος π.χ αποτύπωση προστατευόμενων περιοχών κλπ
9. Έργα και υποδομές π.χ βάσεις δεδομένων κλπ και συστήματα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για την υποβοήθηση της ορθής άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και για την παροχή αξιόπιστης και επιστημονικής περιβαλλοντικής πληροφορίας στο κοινό
10. Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων - στόχων (π.χ μαθητών, γυναικών, ατόμων με αναπηρίες) και με την αξιοποίηση των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, των θεματικών & περιβαλλοντικών μουσείων και άλλων σχετικών υποδομών με απαραίτητη μέριμνα για ενσωμάτωση προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρίες
11. Υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του Χωροταξικού Σχεδιασμού
12. Ενέργειες και μελέτες για την προώθηση στόχων περιβαλλοντικής προστασίας και χωρικής συνοχής
 

Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΚΑ, άλλα Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Κτηματολόγιο ΑΕ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Ελαιώνα και Κηφισού κλπ

Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός:  49.400.000 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη:  49.400.000 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ:  41.990.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή:   7.410.000 ΕΥΡΩ 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012