Άξονας Προτεραιότητας 11 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11:
«Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»

Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)

Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 11 είναι η υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και των Τελικών Δικαιούχων του στην υλοποίηση των έργων του Προγράμματος καθώς και στην επίτευξη των πολιτικών που προωθούνται μέσω αυτού.

Ειδικοί Στόχοι
 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Προγράμματος
 Αναβάθμιση διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων
 Παροχή υποστήριξης στους τελικούς δικαιούχους στην υλοποίηση των έργων τους
 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης
 Ολοκληρωμένη παροχή πληροφόρησης και δημοσιότητας
 Αποτελεσματική παρακολούθηση των συνεπειών του Προγράμματος και των πολιτικών που προωθούνται μέσα από την εφαρμογή του σε στρατηγικό επίπεδο

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Παροχή υπηρεσιών από Τεχνικούς Συμβούλους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων
2. Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών και εκθέσεων σχετικά με τα έργα και τις δράσεις του Προγράμματος
3. Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών
4. Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών της εφαρμογής του Προγράμματος σε στρατηγικό επίπεδο 
5. Αξιολόγηση Προγράμματος
6. Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προς δυνητικούς τελικούς δικαιούχους, τελικούς δικαιούχους, ωφελούμενους και γενικότερα προς το κοινό καθώς και ειδικές κατηγορίες αυτού


Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΚΑ

Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.705.882 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη: 4.705.882 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 4.000.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή:  705.882 ΕΥΡΩ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012