Άξονας Προτεραιότητας 2 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»

Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας

Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 2 είναι η – σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας – αποτελεσματική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 καθώς και η διασφάλιση της παροχής πόσιμου νερού επαρκούς σε ποσότητα και ποιότητα σε επιλεγμένα αστικά κέντρα, σε τουριστικές περιοχές της χώρας και σε περιοχές με οξυμένα προβλήματα λειψυδρίας. Με την επίτευξη του στόχου αυτού δίνεται μια σημαντική ώθηση στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού καθώς και της ελκυστικότητας των περιφερειών της χώρας ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας, ενώ παράλληλα προστατεύεται η δημόσια υγεία και η βιοποικιλότητα.

Ειδικοί Στόχοι
 Συνολική κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β’ και Γ’ προτεραιότητας (κατά την Οδηγία 91/271) σε λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με την δημιουργία όπου απαιτείται και της απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων, σύμφωνα με τους Πίνακες του σχετικού Παραρτήματος 1.
 Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας και ιδιαίτερα των ακτών κολύμβησης και των ποταμών και λιμνών που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόμενα - προστασία υγροτόπων
 Κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό επιλεγμένων περιοχών της χώρας που αποτελούν γνωστούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ Κέρκυρα, Χαλκιδική, Κυκλάδες – Δωδεκάνησα)
 Αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας σε περιοχές με πρόβλημα επάρκειας υδατικών πόρων
 Επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων σε διάφορες χρήσεις, με προτεραιότητα στις ελλειμματικές περιοχές.

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271
2. Έργα – γέφυρες Γ’ προγραμματικής περιόδου: ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε με πόρους της περιόδου 2000 - 2006 ή και προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.
3. Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου νερού (συγκέντρωση, επεξεργασία, διανομή) σε αστικά κέντρα και επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
4. Έργα μείωσης διαρροών σε προβληματικά δίκτυα ύδρευσης αστικών κέντρων
5. Έργα αφαλάτωσης και διανομής πόσιμου νερού σε νησιά με προβλήματα λειψυδρίας
6. Σύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων του ΕΣΥ με Αποχετευτικά Δίκτυα παρακείμενων οικισμών

Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΚΑ, Ιερές Μονές Αγίου Όρους, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, ΔΕΥΑ.

Η ένταξη έργων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης και άμεσης αξιολόγησης των υποβληθεισομένων προτάσεων, όπου απαιτείται λόγω αρμοδιότητας / μοναδικότητας Δικαιούχου ή / και σε εφαρμογή προτεραιότητας Κοινοτικής / εθνικής πολιτικής ή νομοθεσίας.

Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός:  931.552.941 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη: 931.552.941  ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή Ταμείου Συνοχής: 791.820.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή:  139.732.941 ΕΥΡΩ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012