Άξονας Προτεραιότητας 3 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«Πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου»

Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας

Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 3 είναι η ενίσχυση των υποδομών πρόληψης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικού κινδύνου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ειδικοί Στόχοι
 Συμβολή στην κάλυψη αναγκών για υποδομές και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε μεγάλα αστικά κέντρα και περιοχές της χώρας όπου εμφανίζονται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα κατά τα τελευταία χρόνια π.χ Αττική, Θεσσαλονίκη)
 Ανάκτηση περιοχών από την υποβάθμιση που προκαλεί η συχνή εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων
 Συμβολή στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και της διάβρωσης του εδάφους που προκαλείται σε δασικά οικοσυστήματα που υπέστησαν καταστροφική πυρκαγιά

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Κατασκευή αντιπλημμυρικών και συνοδών έργων σε μεγάλα αστικά κέντρα
2. Κατασκευή αντιπλημμυρικών και άλλων έργων με στόχο την προστασία του εδάφους σε εξωαστικές περιοχές
3. Έργα πρόληψης και διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου
4. Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας

Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΚΑ, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

Η ένταξη έργων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης και άμεσης αξιολόγησης των υποβληθεισομένων προτάσεων, όπου απαιτείται λόγω αρμοδιότητας / μοναδικότητας Δικαιούχου ή / και σε εφαρμογή προτεραιότητας Κοινοτικής / εθνικής πολιτικής ή νομοθεσίας.


Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός: 371.764.706 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη:  371.764.706 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή Ταμείου Συνοχής: 316.000.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή:  55.764.706 ΕΥΡΩ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012