Άξονας Προτεραιότητας 5 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής
Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 5 είναι η υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και των Τελικών Δικαιούχων του στην υλοποίηση των έργων του Προγράμματος καθώς και στην επίτευξη των πολιτικών που προωθούνται μέσω αυτού.
Ειδικοί Στόχοι
• Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Προγράμματος
• Αναβάθμιση διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων του Προγράμματος
• Παροχή υποστήριξης στους τελικούς δικαιούχους στην υλοποίηση των έργων τους
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης
• Ολοκληρωμένη παροχή πληροφόρησης και δημοσιότητας
• Αποτελεσματική παρακολούθηση των συνεπειών του Προγράμματος και των πολιτικών που προωθούνται μέσα από την εφαρμογή του σε στρατηγικό επίπεδο
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
• Παροχή υπηρεσιών από Τεχνικούς Συμβούλους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων
• Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών και εκθέσεων σχετικά με τα έργα και τις δράσεις του Προγράμματος
• Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών
• Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών της εφαρμογής του Προγράμματος σε στρατηγικό επίπεδο
• Αξιολόγηση Προγράμματος
• Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προς δυνητικούς τελικούς δικαιούχους, τελικούς δικαιούχους, ωφελούμενους και γενικότερα προς το κοινό καθώς και ειδικές κατηγορίες αυτού
 
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΚΑ
Χρηματοδότηση

Συνολικός Προϋπολογισμός:  24.247.059 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη: 24.247.059 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή Ταμείου Συνοχής: 20.610.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή: 3.637.059 ΕΥΡΩ