Άξονας Προτεραιότητας 6 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6:

«Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής»

Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)

Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 6 είναι η προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από την υποβάθμιση που προκαλούν τόσο οι εκπομπές αερίων ρύπων όσο και ο θόρυβος και οι ακτινοβολίες. Με τα έργα και τις δράσεις του Άξονα δεν στοχεύεται άμεσα η μείωση της υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος αλλά έμμεσα με την εκπόνηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών και εργαλείων που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και με την ενίσχυση των μέσων που απαιτούνται για την συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

Ειδικοί Στόχοι
 Κάλυψη υποχρεώσεων και αναγκών στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Ατμόσφαιρας
 Παρακολούθηση της εφαρμογής και προσαρμογές στο Σύστημα Εμπορίας Αέριων Ρύπων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 Χαρτογράφηση του θορύβου με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 Προστασία δημόσιας υγείας από την υποβάθμιση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος
 Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Προμήθεια εξοπλισμού και εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για την παρακολούθηση και καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου
2. Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών και εργαλείων για την παρακολούθηση και την προσαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων
3. Εκπόνηση μελετών σχετικά με την κλιματική αλλαγή
4. Εκπόνηση μελετών χαρτογράφησης του θορύβου
5. Βελτίωση εξοπλισμού μέτρησης θορύβου
6. Υποδομές και εξοπλισμός έργων ηχοπροστασίας ειδικών αστικών ζωνών και άλλων περιοχών (ηχοπετάσματα, φυτεύσεις κλπ)
7. Εκπόνηση μελετών χαρτογράφησης υφιστάμενης κατάστασης για μη ιονίζουσες αντινοβολίες και εκπόνηση σχεδίων δράσης για την εφαρμογή μέτρων προστασίας από αυτές.
8. Εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για τη θέσπιση μέτρων πολιτικής για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

 
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΚΑ, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού

Η ένταξη έργων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης και άμεσης αξιολόγησης των υποβληθεισομένων προτάσεων, όπου απαιτείται λόγω αρμοδιότητας / μοναδικότητας Δικαιούχου ή / και σε εφαρμογή προτεραιότητας Κοινοτικής / εθνικής πολιτικής ή νομοθεσίας.

Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός: 21.647.059 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη: 21.647.059 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 18.400.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή:  3.247.059 ΕΥΡΩ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012