Άξονας Προτεραιότητας 7 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:

«Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων»

Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)

Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 7 είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, ώστε να διασφαλιστεί σε μακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας υδατικών πόρων για όλες τις απαραίτητες χρήσεις (άρδευση, βιομηχανική και οικιακή χρήση, ανάγκες υγροτοπικών οικοσυστημάτων). Η εξυπηρέτηση του στόχου αυτού γίνεται μέσα από την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, όπως ισχύει και έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στο κεφάλαιο της Στρατηγικής. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει από τις αρμόδιες αρχές μεταξύ άλλων να θεσπιστούν προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων, να καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης ανά λεκάνη απορροής και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέσα για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Ειδικοί Στόχοι
 Λειτουργική ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60
 Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας των υδατικών πόρων
 Μείωση της απώλειας υδατικών πόρων
 Προστασία και αναβάθμιση των υγροτοπικών και μη οικοσυστημάτων και υδροφορέων
 Προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 Βελτίωση του ελέγχου και της δυνατότητας αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από τη ναυσιπλοϊα

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Εκπόνηση μελετών και διαχειριστικών εργαλείων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 (προγράμματα – μέτρα παρακολούθησης ποιότητας, σχέδια διαχείρισης, μηχανισμοί και μέσα παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων και των διαχειριστικών σχεδίων)
2. Υλοποίηση έργων προστασίας και αναβάθμισης υγροτοπικών οικοσυστημάτων
3. ‘Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού στην υδροληψία και στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία
4. Εξοπλισμός για τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερού
5. Έργα και δράσεις για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης

 
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, ΔΕΥΑ, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κλπ.

Η ένταξη έργων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης και άμεσης αξιολόγησης των υποβληθεισομένων προτάσεων, όπου απαιτείται λόγω αρμοδιότητας / μοναδικότητας Δικαιούχου ή / και σε εφαρμογή προτεραιότητας Κοινοτικής / εθνικής πολιτικής ή νομοθεσίας.

Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός: 18.823.530 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη: 18.823.530 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 16.000.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή: 2.823.530 ΕΥΡΩ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012