Άξονας Προτεραιότητας 8 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:

«Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου»

Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)

Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 8 είναι η συνολική ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου μέσα από την οργάνωση ενός αξιόπιστου και πλήρως ανεπτυγμένου δικτύου πολιτικής προστασίας με έμφαση στην πρόληψη, που όμως δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρη επέμβαση και αποκατάσταση (κυρίως λόγος γίνεται για την αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία, για πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και για την αντισεισμική προστασία). Η στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού αφορά κυρίως στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Δικτύου Πολιτικής Προστασίας που θα διαθέτει τα σχέδια δράσης, τους μηχανισμούς και τα μέσα παρέμβασης για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα μέσα αντιπυρικής προστασίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της απόκρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περιστατικά δασικών και άλλων πυρκαγιών ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων αλλά και της ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την βελτίωση της πρόληψης και αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων και συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν σε βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης αλλά και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Με δεδομένο ότι το ποσοστό του γενικού πληθυσμού που αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας είναι σημαντικό (συνυπολογιζομένων των ατόμων άνω των 65 ετών), θα πρέπει οι μηχανισμοί και τα σχέδια που θα αναπτυχθούν να περιλαμβάνουν ιδιαίτερες ενότητες που να αναφέρονται στα άτομα αυτά και στις ανάγκες τους
 
Ειδικοί Στόχοι
 Μείωση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των καταστροφών
 Βελτίωση χρόνου επέμβασης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών
 Μείωση επικινδυνότητας για τον πληθυσμό από τεχνολογικά ατυχήματα και έντονα καιρικά φαινόμενα
 Βελτίωση συντονισμού όλων των απαραίτητων μέσων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου
 Βελτίωση της απόκρισης του πληθυσμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου και των έντονων καιρικών φαινομένων

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων

1. Οργάνωση και λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου πολιτικής προστασίας
2. Εκπόνηση σχεδίων πολιτικής προστασίας με ιδιαίτερη μέριμνα για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (παιδιά, άτομα με αναπηρίες κλπ)
3. Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας
4. Προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής – αντισεισμικής προστασίας και εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών
5. Μελέτες χαρτογράφησης κινδύνου και εκτίμησης επικινδυνότητας
6. Εκπόνηση μελετών διερεύνησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα
7. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης & έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικού και τεχνολογικού κινδύνου
8. Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου σε θαλάσσιο περιβάλλον
9. Εκπόνηση μελέτης και θεσμοθέτηση επιτρεπόμενων χρήσεων γης σε γειτνίαση με εγκαταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος
10. Ενέργειες ενημέρωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού (π.χ μαθητών σχολείων, άτομα με αναπηρίες) σε θέματα πολιτικής προστασίας


Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΚΟ κλπ

Η ένταξη έργων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης και άμεσης αξιολόγησης των υποβληθεισομένων προτάσεων, όπου απαιτείται λόγω αρμοδιότητας / μοναδικότητας Δικαιούχου ή / και σε εφαρμογή προτεραιότητας Κοινοτικής / εθνικής πολιτικής ή νομοθεσίας.

Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός: 37.647.059 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη: 37.647.059 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ:  32.000.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή:   5.647.059 ΕΥΡΩ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012