Άξονας Προτεραιότητας 9 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:

«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας»

Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)

Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 9 είναι η ανάσχεση της απώλειας και η προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της επίτευξης και διατήρησης ικανοποιητικής κατάστασης των οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο αντίστοιχο Κεφάλαιο της Στρατηγικής και στο Παράρτημα 3.

Ειδικοί Στόχοι
 Προστασία και διατήρηση απειλούμενων ειδών, χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων στην επικράτεια της χώρας
 Διασφάλιση της εποπτείας της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος
 Διατήρηση και ανάδειξη οικοτόπων
 Ανάδειξη και προστασία τοπίων – διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου
 Ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 2000
 Λήψη των κατάλληλων μέτρων (προληπτικών και άλλων) για τη διασφάλιση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας, ώστε στους τόπους Natura 2000 να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών. Λήψη των αναγκαίων μέτρων διατήρησης καθώς των αναγκαίων κανονιστικών, διοικητικών ή συμβατικών μέτρων στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
 Ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της συμμετοχικής διαδικασίας των κοινωνικών εταίρων και του κοινού σε ότι αφορά τη σημασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για την ποιότητα ζωής καθώς και της προληπτικής δράσης για την προστασία τους

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων

1. Εξειδίκευση Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίων Δράσης για τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια
2. Εξειδίκευση θεματικών στρατηγικών για υγροτόπους, δάση και ορεινά οικοσυστήματα, παράκτια οικοσυστήματα, αγροτικές περιοχές
3. Συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
4. Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ)
5. Ίδρυση νέων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
6. Εκπόνηση και εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές
7. Έργα πρόληψης, προστασίας, ανάδειξης, σήμανσης και αξιοποίησης επιλεγμένων προστατευόμενων περιοχών
8. Ενέργειες εντοπισμού και χαρτογράφησης «διαδρόμων» ανάμεσα στις προστατευόμενες περιοχές – Προώθηση πιλοτικών έργων
9. Έργα και δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των προστατευόμενων περιοχών για τα άτομα με αναπηρία
10. Ολοκλήρωση έργων επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας
11. Ειδικές δράσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών 79/409 και 92/43 ΕΚ για τα απειλούμενα είδη
12. Συγκρότηση οριστικών καταλόγων τοπίων και έργα προστασίας και ανάδειξης επιλεγμένων τοπίων
13. Προώθηση αειφορικών δράσεων σε δίκτυα μικρών νησιωτικών περιοχών
14. Έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγροτόπων και λιμνών
 
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
ΥΠΕΚΑ, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, ΜΚΟ, ΕΚΠΑΑ κλπ

Η ένταξη έργων θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης και άμεσης αξιολόγησης των υποβληθεισομένων προτάσεων, όπου απαιτείται λόγω αρμοδιότητας / μοναδικότητας Δικαιούχου ή / και σε εφαρμογή προτεραιότητας Κοινοτικής / εθνικής πολιτικής ή νομοθεσίας.


Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός:  126.600.000 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη:  126.600.000 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ:  107.610.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή:  18.990.000 ΕΥΡΩ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012