Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 7047/21.5.2015 (ΦΕΚ 993/Β/28.05.2015) Τροποποίηση της ΚΥΑ 116070/07.02.08 «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/5/2015

ΥΑ 7047/21.5.2015 (ΦΕΚ 993/Β/28.05.2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116070/07.02.08 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 437/Β/13.3.08), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 177224/31.3.2010 (ΦΕΚ 463/τ.Β΄/19.4.2010), υπ’ αριθμ. οικ. 178138/4.5.2010 (ΦΕΚ689/τ.Β΄/21.5.2010) και υπ’ αριθμ. οικ. 167992/03.05.2011 (ΦΕΚ 1097/τ.Β΄/02.06.2011) κοινές υπουργικές αποφάσεις

Αρ. Φύλλου 993
28 Μαΐου 2015

Αθήνα, 21 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

  • PDF (134,29 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2015