Δημοσιότητα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κεντρικής σημασίας έργο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» είναι οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας απευθυνόμενες σε πολίτες και δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων. 

Τα μέτρα και οι ενέργειες πληροφόρησης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον στόχο και το κοινό στο οποίο κάθε φορά απευθύνονται.
Το πλήρες κείμενο του Αναθεωρημένου Επικοινωνιακού Σχεδίου του Προγράμματος καθορίζει τους επιχειρησιακούς και επικοινωνιακούς στόχους του ΕΠΠΕΡΑΑ, τα χαρακτηριστικά του στοχοθετούμενου κοινού, καθώς και την στρατηγική επικοινωνίας.
Πρόκειται για ένα κείμενο αναφοράς  που καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης  αποτυπώνονται με δομημένο τρόπο. 
Οι Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας μεταξύ άλλων, στοχεύουν στην ανάδειξη του ρόλου των Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού ως μέσο για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, στην ευαισθητοποίηση του κοινού στην αειφορική διαχείριση  των υδατικών πόρων, στην ανάδειξη της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και τη  διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και του ρόλου της πολιτικής προστασίας στην  προστασία της ζωής των πολιτών, καθώς επίσης και στην ανάδειξη του ρόλου της Δημόσιας Διοίκησης στην αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.
 
Οι βασικές αρχές επικοινωνίας στις οποίες δίνεται έμφαση την περίοδο 2007 – 2013 είναι:

  • Η ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων και του κοινού γενικότερα για συμμετοχή του σε δράσεις και αποδοχή των μεταρρυθμιστικών πολιτικών,
  • Η ανάδειξη της στρατηγικής τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής μέσα από τις υλοποιούμενες δράσεις
  • Ο ουσιαστικός συντονισμός των δράσεων των Δικαιούχων ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και διάχυση της πληροφορίας.

Η  Επικοινωνιακή Στρατηγική  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για την επίτευξη  τόσο των γενικών όσο και των ειδικών στόχων,  κινείται  σε επτά παράλληλους άξονες:
 
1. Έμφαση στο όφελος για τον πολίτη από τα έργα του Προγράμματος.
2. Συμπερίληψη στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας της διάστασης της αναπηρίας (παροχή προσβάσιμης ενημέρωσης/πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία). 
3. Μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος μέσα από τη συνέργεια, την  εμπλοκή φορέων και τη λειτουργία δικτύων σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό επίπεδο.
4. Προβολή καλών πρακτικών και συγκεκριμένων παραδειγμάτων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 
5. Ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το ύφος. 
6. Ανάδειξη της διάστασης της εξέλιξης του Προγράμματος στο χρόνο.
7. Ύφος επικοινωνίας επεξηγηματικό με περιεχόμενο αντιληπτό από το μέσο πολίτη και τα επιμέρους κοινά στόχους. 

Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2010

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2013