Εκδόσεις 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

- ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

      i. Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων        (αρχείο_pdf, 4.08 MB)

 

- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

     i.  Μελέτη για τη διερεύνηση, αξιολόγηση και αποκατάσταση ανεξέλεγκτων ρυπασμένων χώρων / εγκαταστάσεων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα στην Ελλάδα (αρχείο_pdf , 16.9 MB)

 

- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

     i. Οδηγός εφαρμογής Προγραμμάτων Διαλογή στην Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων (αρχείο_pdf, 6.56 MB)

      ii. Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (σελίδες_1-97 , σελίδες 98-160)

      iii. Εγκαταστάσεις μονάδων κομποστοποίησης με προδιαλογή (πρότυπα μελέτης & τεύχη δημοπράτησης) (αρχείο_zip, 5.51 MB)   

 

- ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ)

      i. Οδηγός Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας και Ασφάλειας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) (αρχείο_pdf, 12.2 MB)

      ii. Κατάλογος εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας ΧΥΤΑ (CHECK LIST) (αρχείο_pdf, 554 KB)

 

- ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

    i. Μελέτη για τη μεταφορά της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας στο εθνικό δίκαιο και εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών διαχείρισής τους. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_Α (1.05 ΜΒ), ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_Β (25.3 ΜΒ) , ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_Γ (283 ΚΒ) , ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ_Δ (2.29 ΜΒ).

 

- ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

    i. Προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, κόστους-ωφέλειας για την κατασκευή : α) δύο νέων μονάδων αποτέφρωσης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, β) μιας μονάδας αδρανοποίησης τέφρας. Α-ΦΑΣΗ (3.06 ΜΒ), Β-ΦΑΣΗ (17 ΜΒ), Γ-ΦΑΣΗ (1.72 ΜΒ), ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (544 ΚΒ).

 

- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

     i. Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής διάστασης των εγκαταστάσεων μηχανικής διαλογής - κομποστοποίησης των αστικών αποβλήτων. Α-ΦΑΣΗ (44.5 ΜΒ) , Β-ΦΑΣΗ (13.4 ΜΒ).

 

- ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (αρχείο_zip, 5,05 MB)

 

- ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ  

     i. Οδηγός για το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία των Πράσινων Σημείων

        (σελίδες 1-52σελίδες 53-145).

     ii. Πρότυπα Μελετών.

          - Πρότυπο Μελέτης Πράσινου Σημείου. (αρχείο_zip)

          - Πρότυπο Τευχών Δημοπράτησης (αρχείο_zip)

          - Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (αρχείο_zip)

 

 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ : i. Χωροταξική Πολεοδομική Μεταρρύθμιση (ΧΩ.ΠΟ.ΜΕ) και ii. Κτιριοδομικός Κανονισμός

 (Αρχείο_zip)

 

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/83/ΕΚ ΠΕΡΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (WASTE SAFETY PLANS).

(Αρχείο pdf) 

 

- ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(Αρχείο_ZIP)

 

 - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCBs - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5&6. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/03/2017