Διαχειριστική Αρχή 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται πλήρης προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της διαχειριστικής δομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την περίοδο 2007-2013.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (διαχειριστική αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα και τον έλεγχο του προγράμματος.

ΦΕΚ ΚΥΑ ΕΠΠΕΡΑΑ 24 Φεβρουαρίου 2011

ΦΕΚ ΚΥΑ ΕΠΠΕΡΑΑ 7 Νοεμβρίου 2012

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2013