Υγρά Απόβλητα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υγρά Απόβλητα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΕΠΠΕΡΑΑ για την περίοδο 2007-2013, με γνώμονα την Πράσινη Ανάπτυξη και επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, χρηματοδοτεί έργα και παρεμβάσεις στη βάση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής, που αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων.
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων ως εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος, δημιουργεί σημαντικά οφέλη με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων και  την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα αστικά λύματα.
 Η πολιτική αυτή λαμβάνει σοβαρά υπόψη, όχι μόνο τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων, δημιουργώντας εκείνες τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πέρα από την εξοικονόμηση νερού, τον περιορισμό των επιπτώσεων και των κινδύνων για την δημόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα.
 Η επαναχρησιμοποίηση κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών ή βιομηχανικών λυμάτων απαιτεί ολοκληρωμένο και ορθολογικό σχεδιασμό, που λαμβάνει υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους και περιορισμούς, όσον αφορά στην ασφάλεια της δημόσιας υγείας. 
Οι Άξονες 2 & 7 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του ΕΠΠΕΡΑΑ, στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην κάλυψη αναγκών σε πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με τη δημιουργία και της απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων σε περισσότερους από 200 οικισμούς, που αντιστοιχούν σε συνολικό πληθυσμό πάνω από 1.000.000 κατοίκους.
Με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1 δις ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη αποχετευτικών δικτύων υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων, αλλά και σε έργα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.