Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης"

6/5/2015

Ο  Οδηγός "Βιώσιμες Πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης", για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αποτελεί ένα κατευθυντήριο πλαίσιο προς τους Δήμους της Χώρας, ένα χρηστικό εργαλείο με πρότυπη οργανωμένη μεθοδολογία προσέγγισης, που διευκολύνει στην οργάνωση για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων (μελετών, έργων, επεμβάσεων, κ.λπ.) για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων των Πόλεων. Εφαρμόζεται σε Πόλεις που αποτελούνται από έναν ή περισσότερους Δήμους. Κάθε Πόλη αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση από την στιγμή που έχει ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και δυνατότητες. Ως Περιοχή παρέμβασης θα ορίζεται ανά περίπτωση, βάσει της μελέτης που θα συνταχθεί, το σύνολο των χωρικών ενοτήτων που την αποτελούν συνυπολογίζοντας και τις αλληλεπιδράσεις με το εξωτερικό, εκτός Πόλης (non-city), χωρικό περιβάλλον της, δηλαδή των περιφερειακά κατοικημένων περιοχών που εξυπηρετούνται απ’ αυτόν.

Στόχος του συγκεκριμένου Οδηγού, όπως αυτός θα διαμορφωθεί τελικά μετά από ανοικτή διαβούλευση, καθώς και των αντίστοιχων δράσεων που αυτός εξειδικεύει και οι οποίες θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοσθούν εντός της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είναι η Βιώσιμη Αειφόρος Ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος (ποιότητα αέρα, υδάτων κλπ), το ενεργειακό όφελος (έξυπνες μέθοδοι φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας) και την ασφαλή και απρόσκοπτη διαβίωση, την ευημερία των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών της, μέσω οργάνωσης του αστικού χώρου (αστική κινητικότητα, διαχείριση στην αποκομιδή των απορριμμάτων, διευθέτηση των χώρων στάθμευσης, κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση για τις ανωτέρω παρεμβάσεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτές τις δράσεις.

Ο Οδηγός  λοιπόν καθορίζει τις προδιαγραφές για την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων μετά από σχετικές προσκλήσεις των εμπλεκόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, κ.λπ.), δίδοντας κατευθυντήριες οδηγίες για περιβαλλοντικά ορθές λύσεις αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμα ακόμη και πειραματικά μοντέλα ανάπτυξης, παραθέτοντας, ενδεικτικά παραδείγματα από ήδη  επιτυχημένες εφαρμογές σε άλλες πόλεις.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει σύνθεση των παρακάτω ενοτήτων που πρέπει  να αντιμετωπίζονται συνθετικά, ενιαία και όχι αποσπασματικά κατά τον σχεδιασμό των προτεινόμενων δράσεων:

I. Συγκοινωνιακά- κυκλοφοριακά,

II. Πολεοδομικά- χωροταξικά,

III. Περιβαλλοντικά,

IV. Ενεργειακά,

Δικαιούχοι χρηματοδότησης θα είναι οι Ο.Τ.Α. με πληθυσμό ≥ 10.000 κατοίκων (εκτός των Δήμων των περιοχών που καλύπτουν τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης), καθώς και Ο.Τ.Α. με πληθυσμό < 10.000 κατοίκων, (εξαιρούνται οι οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων), των οποίων τα οικιστικά κέντρα συνιστούν θεσμικά (ΓΠΧΣΑΑ, ΠΠΧΣΑΑ) ή πραγματικούς διοικητικούς ή/και οικονομικούς πόλους σε επίπεδο Ο.Τ.Α.  ή ευρύτερων χωρικών ενοτήτων (τουριστικά κέντρα ιδίως του νησιωτικού χώρου).

Με το παρόν αναρτάται για διαβούλευση ο οδηγός που αφορά την ενότητα «Συγκοινωνιακά – Κυκλοφοριακά» με σκοπό οι παρατηρήσεις να ληφθούν υπόψη και στην εκπόνηση και των άλλων 3 ενοτήτων.

Επισημαίνεται, ότι μετά την εκπόνηση και του οδηγού για τις υπόλοιπες ενότητες και την αντίστοιχη διαβούλευση, θα ακολουθήσει η σύνθεσή και η ολοκλήρωση του ενιαίου Οδηγού παρέμβασης για «Βιώσιμες Πόλεις» που θα διανεμηθεί σε όλους τους εν δυνάμει Δικαιούχους. Ο Οδηγός δημοσιεύεται στα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ της ανακοίνωσης.

Για τη διαβούλευση, παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο email : t.sourgiadakis@mou.gr , έως την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 14.00, ώστε να ληφθούν υπόψη από την Υπηρεσία μας.

 

Είδος

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/5/2015