Άξονας Προτεραιότητας 1 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

«Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Περιφέρειες Εφαρμογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας

Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 1 είναι η συμβολή του – επικουρικά στις δράσεις του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ε.Π Προσπελασιμότητα του ΥΠΟΜΕΔΙ - – στη μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η σημασία των έργων που θα χρηματοδοτηθούν δεν κρίνεται τόσο από το ύψος της εγκατεστημένης ισχύος τους όσο από τον καινοτομικό χαρακτήρα τους, τη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και τον επιδεικτικό προσανατολισμό που θα έχουν.

Ειδικοί Στόχοι
 Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
 Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα
 Προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού 
 Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγμένους φορείς με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας
 Στήριξη της αυτονομίας και της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού στο Άγιο Όρος με την χρήση των ΑΠΕ
 Προώθηση βιώσιμων λύσεων για τις αστικές μεταφορές της Θεσσαλονίκης
 Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Έργα αξιοποίησης τοπικού ενεργειακού δυναμικού για εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα και στην ύπαιθρο
2. Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
3. Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια (π.χ σχολεία κλπ)
4. Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά

 
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών Δικαιούχων
Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ιερές Μονές Αγίου Όρους, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, Επιχειρήσεις ΟΤΑ.

Χρηματοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισμός:  320.223.530 ΕΥΡΩ
Δημόσια Δαπάνη:  320.223.530 ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συμμετοχή Ταμείου Συνοχής: 272.190.000 ΕΥΡΩ
Εθνική Συμμετοχή:  48.033.530 ΕΥΡΩ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2012